Założenia projektu

Zatwierdzony projekt rozbudowy drogi S19 na odcinku Sokołów Małopolski – Jasionka zakłada dodanie drugiej jezdni, co przyczyni się do znacznej poprawy przepustowości trasy. Dodatkowo projekt obejmuje budowę nowych obiektów inżynierskich, w tym estakady i wiaduktów, które zapewnią ciągłość i bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz ekologicznego.

Strategiczne znaczenie dla Via Carpatia

Via Carpatia to kluczowy korytarz transportowy w Europie, a rozbudowa odcinka S19 stanowi ważny krok w kierunku zwiększenia funkcjonalności tej trasy. Projekt usprawni nie tylko transport lokalny i tranzytowy, ale także wpłynie na rozwój gospodarczy regionu, szczególnie w kontekście dostępu do Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Portu Lotniczego w Jasionce.

Ochrona środowiska i aspekty społeczne

Projekt rozbudowy uwzględnia szereg działań ochrony środowiska, w tym budowę przejść dla zwierząt oraz instalację ekranów akustycznych. Ponadto, w ramach projektu przewidziano szczegółowe rozwiązania mające na celu minimalizację wpływu robót na lokalną społeczność i środowisko naturalne, w tym specjalne warunki pracy w pobliżu obiektów zabytkowych, takich jak kościół w Nienadówce.

Rozbudowa S19 to projekt o dużym znaczeniu strategicznym, który przyczyni się do poprawy infrastruktury transportowej Polski Wschodniej oraz integracji transportowej z resztą Europy. Dzięki realizacji tych prac droga S19 stanie się jeszcze bezpieczniejsza i dostępniejsza, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego i spójności regionalnej w ramach szlaku Via Carpatia.