Zmiany w podatku akcyzowym w Polsce

Autorzy raportu „Quo vadis akcyzo? Wnioski de lege ferenda” – Szymon Parulski i Wojciech Krok z kancelarii Parulski & Wspólnicy Doradcy Podatkowi – opracowali dokument doradzający Ministerstwu Finansów w zakresie zmian podatku akcyzowego. Eksperci wskazują, że podnoszenie akcyzy to stosunkowo łatwy sposób na zwiększenie wpływów do budżetu państwa, ponieważ jest to podatek powszechny, nakładany na wiele produktów, w tym alkohol i wyroby tytoniowe. Podwyżki akcyzy są często uzasadniane troską o zdrowie obywateli i walką z uzależnieniami. Autorzy raportu zauważają jednak, że zbyt wysokie podwyżki mogą prowadzić do spadku sprzedaży i rozwoju szarej strefy, co w efekcie może przynieść odwrotny skutek. Zamiast wzrostu wpływów, dochody z akcyzy mogą spadać.

Akcyza na paliwa w Polsce powinna być zwiększona?

W raporcie wskazano, że branża paliwowa od lat skutecznie unika podwyżek akcyzy. Eksperci sugerują, że jest to odpowiedni moment, by to zmienić, zwłaszcza że w ostatnich latach kierowcy korzystali z tarczy antyinflacyjnej, która obniżała akcyzę oraz VAT na paliwa. Mimo że ceny paliw rosły, udział akcyzy w cenie paliwa malał. Autorzy raportu proponują stopniowe zwiększenie akcyzy na paliwa w ciągu najbliższych trzech lat. Szacują, że skumulowane dochody z tego tytułu wyniosłyby 15 miliardów złotych, co pozwoliłoby na realizację innych celów budżetowych, takich jak wprowadzenie wyższej kwoty wolnej od podatku dochodowego. Urealnienie wpływów akcyzowych powinno mieć charakter systemowy i być skorelowane ze wzrostem cen wszystkich towarów i usług.

Nowy podatek akcyzowy na samochody w Polsce

Raport porusza również kwestię podatku akcyzowego płaconego przy pierwszej rejestracji pojazdu w kraju. Autorzy sugerują, że obecny system jest nieefektywny i proponują wprowadzenie nowego podatku, który byłby uzależniony od szkodliwości danego pojazdu dla środowiska. Nowy podatek miałby na celu realizację celów społecznych związanych z ochroną środowiska i promowaniem bardziej ekologicznych form napędu. Twórcy raportu rozważają również wprowadzenie corocznego podatku od posiadania pojazdu, który miałby na celu ograniczenie napływu starych samochodów do Polski. Taki podatek, choć kontrowersyjny, mógłby przynieść znaczące wpływy do budżetu. Jednak propozycje zawarte w raporcie spotykają się z krytyką. Autorzy nie wzięli pod uwagę, że polski rząd już wcześniej zapowiedział zmiany w systemie akcyzowym, w tym rezygnację z corocznego podatku od posiadania pojazdu. Te zmiany były omawiane w kontekście Krajowego Planu Odbudowy, co oznacza, że wiele z zaleceń raportu może być już nieaktualnych.

Raport „Quo vadis akcyzo?” proponuje szeroki zakres zmian w systemie akcyzowym, które mają na celu zwiększenie wpływów do budżetu państwa. Zmiany obejmują podwyżki akcyzy na paliwa oraz wprowadzenie nowych podatków ekologicznych od pojazdów. Choć propozycje mogą przynieść miliardy złotych do budżetu, wiążą się również z ryzykiem negatywnych skutków gospodarczych i społecznych.