GDDKiA wybrała firmę IVIA do opracowania STEŚ dla odcinka S7 Kraków – Myślenice. Koszt projektu to 23,3 mln zł, a wykonawca ma 6 lat na realizację. Jest to drugie postępowanie przetargowe dla tego odcinka po wcześniejszym unieważnieniu.

Wybór wykonawcy projektu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) po dokładnej analizie ofert wybrała firmę IVIA do opracowania STEŚ dla kluczowego odcinka drogi ekspresowej S7 pomiędzy Krakowem a Myślenicami. Decyzja opierała się na kryteriach takich jak cena, doświadczenie zespołu projektowego oraz ich specjalizacje. IVIA zdobyła najwięcej punktów w ocenie, co zapewniło jej wybór na wykonawcę projektu.

Znaczenie inwestycji dla regionu

STEŚ to dokument, który zawiera analizę techniczną, ekonomiczną oraz środowiskową potencjalnych wariantów przebiegu nowej drogi. Dzięki niemu będzie możliwe wyznaczenie optymalnej trasy S7, która nie tylko poprawi komunikację w regionie, ale również zminimalizuje negatywny wpływ na środowisko. Projekt uwzględni różnorodne aspekty, takie jak geologia, hydrogeologia, zoologia czy akustyka.Budowa nowego odcinka S7 między Krakowem a Myślenicami jest kluczowa zarówno dla poprawy przepustowości drogi, jak i dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników. Aktualny stan drogi krajowej nr 7 na tym odcinku, ze względu na nienormatywne łuki i kolizyjne skrzyżowania, wymaga pilnych działań. Nowa droga ekspresowa będzie odpowiadać na rosnące potrzeby ruchu tranzytowego oraz lokalnego, a także przyczyni się do zmniejszenia zatorów i poprawy bezpieczeństwa drogowego.

Przyszłość S7 i zaangażowanie społeczności

Przygotowanie STEŚ to dopiero początek wieloletniego procesu, który zakończy się uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W trakcie jego trwania planowane są spotkania z mieszkańcami, na których będą mogli oni przedstawić swoje uwagi i sugestie. GDDKiA podkreśla znaczenie konstruktywnego dialogu i współpracy z lokalną społecznością w celu zapewnienia, że nowa droga będzie służyć wszystkim zainteresowanym stronom w najlepszy możliwy sposób.Ostateczny kształt projektu S7 między Krakowem a Myślenicami będzie zależał od wyników analiz zawartych w STEŚ oraz od opinii i uwag mieszkańców regionu. Ta ważna inwestycja drogowa nie tylko usprawni komunikację w Małopolsce, ale także wpłynie na dalszy rozwój całego regionu.